Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Řešení sporů

Dlouhodobě se zaměřujeme na agendu řešení sporů, když svým klientům v této právní oblasti poskytujeme poradenství a zastupujeme je ve sporech, ať již se jedná o spory s domácím prvkem nebo o spory mající prvek mezinárodní.

Právní specialisté naší kanceláře si vysloužili, díky celé řadě úspěšně ukončených řízení s hodnotou pravidelně přesahující miliardy korun, uznání nejen od spokojených klientů, ale i od kolegů z dalších českých předních advokátních kanceláří, stejně jako od široké právní veřejnosti. Jednotlivá sporná řízení v oblasti soukromého i veřejného práva, které jsme pro své klienty úspěšně řešili, resp. naší kanceláří zvolená argumentace v daných řízeních (vycházející z detailních rešerší české a evropské judikatury), přitom často měla i vliv na vývoj ustálené rozhodovací praxe českých soudů.

Svým klientům poskytujeme komplexní právní servis nejen v řízení před soudy, ale rovněž v arbitrážních řízeních, včetně investorských sporů, a to jak před stálými arbitrážními soudy, tak i ad hoc rozhodci. Právní služby v dané oblasti jsou poskytovány v České republice a rovněž v zahraničí, a to včetně zastupování před rozhodčími soudy ICSID, VIAC a dalšími.

Právní služby naše advokátní kancelář poskytuje v plném rozsahu: počínaje poradenstvím ve fázi před vznikem sporu, přes mimosoudní vyjednávání s protistranou, včetně mediačního řízení, až po řízení před soudy či rozhodci. Nedílnou součástí takto poskytovaných právních služeb je samozřejmě i případné navazující řízení před Evropským soudem pro lidská práva, případně související řízení před Soudním dvorem Evropské unie, popř. zastupování v exekučních řízeních (řízení o výkonu rozhodnutí), a v rámci řízení insolvenčních.